ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany

8. marca 2022 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Workshop
Dátum 8. marca 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre uchádzačov, záujemcov, dodávateľov a ostaných, ktorí majú záujem.

Cieľ

Jedným zo základných cieľov verejného obstarávania  je podpora malého a stredného podnikania, ochrana a rozvoj hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo najširšie zapojenie hospodárskych subjektov do verejného obstarávania a preferovanie ponúk s čo najlepším pomerom cena/kvalita, sociálne a environmentálne verejného obstarávanie – celý rad ďalších prekážok ako „šiť na mieru“.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

Prihlasujte sa prosím včas, hlaste predbežný záujem dopredu, zabránite tým presunu školenia!
 
 

V cene je zahrnuté

organizačné zaistenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
 • Prehľad príslušných ustanovení zákonnej úpravy, ktoré sa vzťahujú k danej téme vrátane zákonnej úpravy od 30.3.2022.
 • Hlavné ciele zákonodarcu, ktoré sleduje pravidlami vo verejnom obstarávaní.

Uchádzači/záujemcovia/dodávatelia:

 • Podmienky účasti – preukazovanie, samoočisťovací mechanizmus, JED, námietky; osobitné podmienky zmluvy – preukazovanie, námietky; opis predmetu zákazky – splnenie požiadaviek na predmet zákazky; hodnotiace kritériá – kvalita/cena
 • Prípravné trhové konzultácie, predpokladaná hodnota zákazky – prieskumy trhu.
 • Možnosti obrany záujemcov/uchádzačov – revízne postupy – aktívna/pasívna vecná legitimácia.
 • Možnosti a povinnosti verejných obstarávateľov.
 • Ako nedať dôvod na vylúčenie, nie ste len pasívni účastníci procesu VO – svoju účasť vo VO musíte koncepčne pripraviť a aktívne riadiť.
 • Ponuka - súlad s opisom predmetu zákazky, neobvyklé nízke ceny.
 • Spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov,  formy zapojenia hospodárskych subjektov do VO.
 • Aplikácia inštitútu „vysvetlenia“.
 • Vaše problémy a otázky.
Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac