ONLINE - Dodávatelia – ako sa úspešne a efektívne uchádzať o zákazku v spleti zložitých pravidiel a elektronických nástrojov

1. decembra 2020 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Workshop
Dátum 1. decembra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Určené pre záujemcov, uchádzačov, účastníkov, dodávateľov a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem.

Cieľ

Jedným z cieľov vo verejnom obstarávaní je podpora malého a stredného podnikania, podpora čestnej hospodárskej súťaže, vytvorenie podmienok pre čo najširšie zapojenie hospodárskych subjektov do verejného obstarávania a preferovanie ponúk s čo najlepším pomerom cena/kvalita, sociálne a environmentálne verejného obstarávanie – celý rad ďalších prekážok zložitostí.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.  

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zaistenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň
 • Hlavné ciele európskeho a národného zákonodarcu, ktoré sleduje pravidlami vo verejnom obstarávaní.

Uchádzači/záujemcovia/dodávatelia:

 • Podmienky účasti – ich ustáť ich preukazovanie, samoočisťovací mechanizmus, JED, príklady z praxe.
 • Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ aj s Vašou účasťou– prieskumy trhu.
 • Zadanie – opis zákazky, hodnotiace kritériá môže určiť verejný obstarávateľ s Vašou pomocou - prípravné trhové konzultácie.
 • Obsah súčinnosti úspešného uchádzača pri uzatváraní zmluvy a možnosti obrany.
 • Možnosti a povinnosti verejných obstarávateľov.
 • Ako nedať dôvod na vylúčenie, nie ste len pasívni účastníci procesu VO – svoju účasť vo VO musíte koncepčne pripraviť a aktívne riadiť, v opačnom prípade Môžu Vaše práva zaniknúť.
 • Ponuka - súlad s opisom predmetu zákazky.
 • Spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov,  formy zapojenia hospodárskych subjektov do VO.
 • Aplikácia inštitútu „vysvetlenia“.
 • Revízne postupy – žiadosť o nápravu, námietky a žaloby.
 • Vaše problémy a otázky.
Prípadné potrebné podklady a materiály
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Dodávatelia – ako sa úspešne a efektívne uchádzať o zákazku v spleti zložitých pravidiel a elektronických nástrojov
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac