ONLINE - Dodávatelia – ako sa úspešne a efektívne uchádzať o zákazku v spleti zložitých pravidiel a elektronických nástrojov

7. septembra 2021 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Workshop
Dátum 7. septembra 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Určené pre záujemcov, uchádzačov, účastníkov, dodávateľov a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem.

Cieľ

Jedným z cieľov vo verejnom obstarávaní je podpora malého a stredného podnikania, podpora čestnej hospodárskej súťaže, vytvorenie podmienok pre čo najširšie zapojenie hospodárskych subjektov do verejného obstarávania a preferovanie ponúk s čo najlepším pomerom cena/kvalita, sociálne a environmentálne verejného obstarávanie – celý rad ďalších prekážok zložitostí.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.  

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zaistenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň
 • Hlavné ciele európskeho a národného zákonodarcu, ktoré sleduje pravidlami vo verejnom obstarávaní.

Uchádzači/záujemcovia/dodávatelia:

 • Podmienky účasti – ich ustáť ich preukazovanie, samoočisťovací mechanizmus, JED, príklady z praxe.
 • Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ aj s Vašou účasťou– prieskumy trhu.
 • Zadanie – opis zákazky, hodnotiace kritériá môže určiť verejný obstarávateľ s Vašou pomocou - prípravné trhové konzultácie.
 • Obsah súčinnosti úspešného uchádzača pri uzatváraní zmluvy a možnosti obrany.
 • Možnosti a povinnosti verejných obstarávateľov.
 • Ako nedať dôvod na vylúčenie, nie ste len pasívni účastníci procesu VO – svoju účasť vo VO musíte koncepčne pripraviť a aktívne riadiť, v opačnom prípade Môžu Vaše práva zaniknúť.
 • Ponuka - súlad s opisom predmetu zákazky.
 • Spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov,  formy zapojenia hospodárskych subjektov do VO.
 • Aplikácia inštitútu „vysvetlenia“.
 • Revízne postupy – žiadosť o nápravu, námietky a žaloby.
 • Vaše problémy a otázky.
Prípadné potrebné podklady a materiály
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Dodávatelia – ako sa úspešne a efektívne uchádzať o zákazku v spleti zložitých pravidiel a elektronických nástrojov
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac