ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien

19. októbra 2023 09:00-12:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 19. októbra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre Dodávatelia, ktorí majú záujem uchádzať sa o verejné zákazky

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania zákaziek v SR. Súčasťou seminára budú aj praktické príklady z praxe -  ukážka najčastejšie využívaných systémov v SR na elektronické predkladanie ponúk a informácie, kde vyhľadať aj zákazky spolufinancované z eurofondov a podobne.

Prihláška na stiahnutie TU

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Postavenie dodávateľa v zákone o verejnom obstarávaní

- Kde hľadať verejné obstarávania na ktoré ustanovenia výzvy sa zamerať

- Dodávateľ v prostredí elektronického verejného obstarávania

- Pripravujeme ponuku - opis

- Pripravujeme ponuku - ako splniť a preukázať podmienky účasti

- JED, čestné vyhlásenie, tretia osoba

- Postavenie a práva uchádzača pri vyhodnocovaní podmienok účasti (subdodávatelia, tretie osoby, odborní garanti)

- Pripravujeme ponuku - kritériá

- Vysvetľovanie súťažných podkladov

- Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka

- Ostatné náležitosti ponuky a forma predkladania

- Dôvody na vylúčenie

- Dodávateľ v procese hodnotenia ponuky (vysvetľovanie, mimoriadne nízka ponuka)

- Súčinnosť pri podpise zmluvy (register partnerov verejného sektora, osobitné podmienky plnenia zmluvy)

- Dodatky k zmluvám

- Čo musia obsahovať súťažné podklady

- Čo musí obsahovať ponuka

- Žiadosť o nápravu, námietky, kaucie

- Správne delikty a pokuty pre dodávateľov

- EVO, ERANET predloženie ponuky v skratke
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac