ONLINE - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2021

25. februára 2021 09:00-15:00 hod

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

Advokátka s dlhoročnou praxou v oblasti verejného obstarávania. Problematikou verejných zákaziek sa zaoberá už od roku 2006, kedy začala pôsobiť na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže. Tu prešla niekoľkými funkciami, medzi inými riadením odboru druhostupňového rozhodovania v oblasti verejných súťaží a predsedníctva v rámci rozkladových komisií pre verejné zákazky. Zastupovala úrad pre Ochranu hospodárskej súťaže na európskom poli v rámci predsedníctva ČR v Rade EU. Od polovice roku 2012 pôsobí v advokácii, kde zastupuje subjekty v rámci zadávacích procesov a súčasné poznatky aktívne predáva širšej verejnosti prostredníctvom častých prednášok a publikačnej činnosti.

Forma Seminár
Dátum 25. februára 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre uchádzačov o verejné zákazky v ČR

Cieľ


Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania verejných zákaziek v ČR. Seminár bude zameraný na aktuálne zmeny v súvislosti s postavením zahraničných dodávateľov ako aj s povinnosťami vo vzťahu k podávaniu ponúk v ČR a ich účasti v zadávacom konaní vo verejných zákazkách. Súčasťou seminára budú aj praktické príklady z praxe a aktuálnej judikatúry vo vzťahu k elektronickému podávaniu ponúk, najpoužívanejším elektronickým nástrojom v Českej republike (vrátane. NEN), spôsobom vyhľadávania vypísaných zákaziek v ČR a spôsobom obrany proti nezákonnému postupu obstarávateľov.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Praktické zdroje informácií vo vzťahu k verejným zákazkám v ČR vrátane právnej úpravy

Definícia, druhy a postavenie dodávateľov.

Účasť vo verejných zákazkách malého rozsahu v ČR

Spôsoby vyhľadávania verejných zákaziek vypísaných v ČR

Najčastejšie používané elektronické nástroje v ČR a ich funkcionality

Elektronické podávanie ponúk

Podmienky pre účasť vo verejnej súťaži v ČR u zahraničných dodávateľov

Priebeh jednotlivých druhov verejných súťaží z pohľadu najčastejších pochybení vrátane el. aukcie

Obsah ponuky a najčastejšie pochybenia

Podmienky a preukazovanie kvalifikácie u zahraničných dodávateľov

Spôsoby tzv. sebaočistenie (self-cleaning) pri vylúčení z verejnej súťaže

Elektronické otváranie obálok

Hodnotiace kritéria a spôsoby hodnotenia podaných ponúk

Mimoriadne nízka cena a ako si ju obhájiť

Možnosti nápravy pri pochybení v obsahu ponúk (objasňovanie a doplňovanie ponúk)

Dôvody pre vylúčenie z verejnej súťaže

Spôsoby komunikácie vo verejnom obstarávaní:

-       Elektronický nástroj vs. profil zadávateľa

-       Email

-       Dátová schránka

Predkladanie a podpisovanie dokumentov v ponukách

Priame platy poddodávateľom

Čo sa môže dodávateľom stáť po podpise zmluvy:

-       zmeny zmlúv (podstatné/nepodstatné/de minimis)

-       vyhradené zmeny záväzkov

-       ukončenie záväzku zo zmluvy

-       zmeny v osobe dodávateľa

Účasť v sektorových verejných zákazkách a koncesných konaniach

Spôsoby obrany proti nezákonným postupom obstarávateľov:

-       revízne postupy

-       námietkové konanie pred ÚOHS

-       súdne konanie pred správnymi súdmi

· Otázky a diskusia.

 

Nutné vstupné znalosti
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2021
Celkom 126 € (s DPH)

Partneri

Viac