ONLINE - Dodávateľské faktúry a vystavené objednávky – správnosť zverejňovania v roku 2020 a 2021

4. decembra 2020 09:00-13:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave.  .

Forma Workshop
Dátum 4. decembra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnanci subjektov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov a poisťovní a zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a škôl, či zariadení (ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a pod.

Cieľ

 Seminár sa venuje zaujímavej  a často diskutovanej téme a to správnosti zverejňovania faktúr, a objednávok z pohľadu správneho zverejňovania na webovom sídle subjektu verejnej správy v prípade samosprávnych a  štátnych organizácií. Seminár je vhodný i pre rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, či miest a obcí alebo vyšších územných celkov. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Seminár dáva odpovede na otázky týkajúce sa ochrany údajov,  dodržania formálnych a časových náležitostí a výnimkám zo zverejňovania. V oblasti zverejňovania lektor predstavuje postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly.  Cieľom tejto časti je upozorniť účastníkov na časté nedostatky pri zverejňovaní neúplných zmlúv, na zverejnenie zmluvy, ktorá požíva právnu ochranu, zverejňovanie dohôd v praxi alebo na nesprávne časové lehoty zverejnenia. Bližšie sa lektor venuje:

-       správnosti zverejňovania dohôd a dodatkov,

-       pochybnostiam v prípade zverejňovania odberateľských faktúr,

-       zverejňovaniu príloh k faktúram a prípadnému skenovaniu faktúr,

-       spôsobom zverejňovania objednávok v praxi rokov 2018-2020 z kontrolnej činnosti lektora,

-       častým kontrolným zisteniam,

-       odporúčaniam k správnemu zverejneniu na webovom sídle subjektu verejnej správy,

-       definovaniu povinných osôb a povinností, čo všetko treba mať na webovom sídle v roku 2020 a podobne.

Miesto konania
ONLINE - Dodávateľské faktúry a vystavené objednávky – správnosť zverejňovania v roku 2020 a 2021
Celkom 78 € (s DPH)

Partneri

Viac