ONLINE - Dynamický nákupný systém

30. apríla 2021 09:00-12:00 hod

JUDr. Beáta Hromadová

Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina na pozícii vedúcej. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na oddelení verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu.  Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

Forma Workshop
Dátum 30. apríla 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre verejných obstarávateľov, ale aj pre tých, ktorí majú o danú problematiku záujem.

Cieľ


Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) alebo ako vie verejný obstarávateľ efektívne reagovať na zabezpečenie svojich aktuálnych potrieb. Na školení si predstavíme tento zaujímavý elektronický proces obstarávania, ozrejmíme si právnu úpravu DNS, jeho výhody a možnosti jeho uplatnenia v praxi.

 Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.
 

 
Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online aplikácia
Rozsah a náplň
 • Čo je DNS
 • Čo umožňuje DNS
 • Výhody DNS
 • Kroky pred vyhlásením zákazky za účelom zriadenia DNS
 • Vyhlásenie zákazky za účelom zriadenia DNS
 • Procesné úkony, ktoré môžu nastať v lehote na predkladanie žiadosti o účasť
 • Predkladanie žiadosti o účasť
 • Proces hodnotenia žiadosti o účasť
 • Zaradenie/nezaradenie záujemcov do DNS
 • Zriadenie DNS
 • Priebežné zaraďovanie záujemcov do zriadeného DNS
 • Zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci zriadeného DNS
 • Vaše problémy a otázky
Nutné vstupné znalosti

Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
ONLINE - Dynamický nákupný systém
Celkom 96 € (s DPH)

Partneri

Viac