ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami"

10. októbra 2023 09:00-15:00 hod

JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.

Martin Pavluvčík, je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Právnickej fakulty Univerzity v Amsterdame, kde absolvoval postgraduálne štúdium v obore medzinárodné právo a právo Európskej únie. Pred nástupom na Ministerstvo financií SR v roku 2013, pôsobil ako advokátsky koncipient v medzinárodnej advokátskej kancelárii Balcar Polansky Eversheds. Na Ministerstve financií do roku 2016 participoval na príprave legislatívy a metodiky v oblasti finančnej kontroly a auditu, pričom bol členom pracovnej skupiny na vypracovanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Od roku 2022 pracuje ako vedúci oddelenia legislatívy a metodiky pre kontrolu a audit na sekcii auditu a kontroly Ministerstva financií SR. V jeho kompetencii je predovšetkým vydávanie metodických usmernení v súvislosti so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a vykonávanie lektorskej činnosti spojenej s auditom a finančnou kontrolou. Od roku 2016 pôsobil 5 rokov na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR najprv ako riaditeľ, neskôr ako generálny riaditeľ sekcie kontroly a obchodného dozoru.

Forma Seminár
Dátum 10. októbra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií

Cieľ

Finančná kontrola je základný nástroj orgánov verejnej správy na získanie uistenia o tom, že poskytované verejné financie spĺňajú všetky podmienky oprávnenosti. Cieľom seminára je objasniť podstatu finančnej kontroly pri poskytovaní verejných financií a ozrejmiť procesné pravidlá výkonu finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.  

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online aplikácia
Rozsah a náplň

Čo je finančná kontrola a prečo ju vykonávame?

 

Aké druhy finančnej kontroly vykonávame pri poskytovaní verejných financií?

 

Administratívna finančná kontrola 

 

Finančná kontrola na mieste

 

Procesné pravidlá finančnej kontroly

 

Finančná kontrola a správne konanie

 

Odporúčania k nastaveniu a vykonávaniu finančnej kontroly

 

Poskytnutie individuálnych konzultácií

 

 

 
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami"
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac