ONLINE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa nových pravidiel - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie

3. februára 2021 - 4. februára 2021 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 3. februára 2021
4. februára 2021
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre obstarávateľov, verejných obstarávateľov

Cieľ

 Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa nových pravidiel.PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE NA STIAHNUTIE TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, materiály pre účastníkov, online platforma
Rozsah a náplň

- Základné princípy VO, základné pojmy, základné povinnosti verejného obstarávateľa

- Výnimky zo ZoVO

- Aktuálne finančné limity

- PHZ (spôsob, forma a postup zisťovania)

- Rozdelenie predmetu zákazky (zakázané a dovolené)

- Lehoty v ZoVO a ich počítanie

- Opis predmetu zákazky s enviromentálnym a sociálnym hľadiskom

- Podmienky účasti s enviromentálnym a sociálnym hľadiskom

- Osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická a odborná spôsobilosť

- Vyhradené zákazky, osobitné podmienky plnenia zmluvy

- Konflikt záujmov

- Skupina uchádzačov

- Vysvetľovanie vo VO

- Subdodávatelia

- Súťažné podklady podľa ZoVO

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk

- Zábezpeka

- Komisia

- Otváranie ponúk

- Vyhodnotenie podmienok účasti

- Tri rôzne spôsoby vyhodnotenia ponúk

- Mimoriadne nízka ponuka a vysvetľovanie ponúk

- Vyhodnocovanie prvého, prvých troch alebo všetkých

- Výsledok vyhodnotenia, poskytnutie súčinnosti pri uzatvorení zmluvy

- Uzatvorenie zmluvy a RPVS, dodatky, zrušenie VO

- Informačné povinnosti a archivácia

- Elektronizácia VO

- Nadlimitné postupy VO (Verejná súťaž a priame rokovacie konanie)

- Podlimitné zákazky cez EKS a cez Vestník

- Zákazky s nízkou hodnotou

- Ex ante posúdenie, povinná kontrola NLZ pred podpisom zmluvy, žiadosť o nápravu, námietky

- Najčastejšie nedostatky vo VO

- Otázky, diskusia

Nutné vstupné znalosti

Technické parametre pre online prenos, prosím zistite u IT technikov v organizácii, či splňujete podmienky:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa nových pravidiel - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie
Celkom 174 € (s DPH)

Partneri

Viac