ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní

11. júla 2024 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 11. júla 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre verejných obstarávateľov, záujemcov/uchádzačov, ale aj pre tých, ktorí majú o danú problematiku záujem.

Cieľ

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad ohľadne NOVELY zákona o VO.

 Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

-          Zmeny a doplnenia vo výnimkových zákazkách

-          Zmeny a doplnenia základných definícií

-          Zmena finančných limitov

-          Zmeny súvisiace s RPVS

-          Zmena v posudzovaní podmienok účasti osobného postavenia – nedoplatky

-          Zrušenie zákaziek s nízkou hodnotou

-          Nový spôsob zadávania podlimitných zákaziek

-          Zmeny v námietkách a žiadostiach o nápravu

-          Zmeny v konaniach úradu

-          Zmeny v správnych deliktoch a sankciách

Miesto konania
ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac