ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023

1. júna 2023 09:00-12:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na Ekonomickej univerzity v Bratislave. Lektor spracoval v roku 2022 komentár k zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  .

Forma Workshop
Dátum 1. júna 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnanci subjektov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov a poisťovní a zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a škôl, či zariadení (ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a pod.

Cieľ

Pre záujemcov zo sektora verejnej správy je pripravená pútavá a stále diskutovaná oblasť vzdelávania - téma zverejňovania objednávok a faktúr z pohľadu kontrolóra na webových sídlach (internetových stránkach subjektov verejnej správy a samosprávy). Bližšie bude rozoberaná správnosť zverejňovania právnych úkonov z praxe verejnej správy s ohľadom na ukončené kontroly z praxe kontrol lektora pre rok 2023. Aktuálne lektor vykonáva kontrolu zameranú na správnosť zverejňovania v organizácii štátnej správy a v základnej škole. K téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok lektor napísal publikáciu k praktickému výkonu zverejňovania pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy.Zameranie seminára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na  správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri:
 1.      zabezpečení zverejnenia povinných údajov na internetových stránkach subjektov a
 2.      kontrole správnosti zverejnených údajov pri faktúrach a objednávkach,
V oblasti zverejňovania lektor predstavuje postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly. 

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Seminár odpovedá i na otázky:

 1.      Ako správne zverejniť objednávky emailom, e-shopové objednávky alebo telefonické objednávky?
 2.      Treba povinne zverejniť aj vystavené rozhodnutia?
 3.      Musí sa zverejniť povinne žiadanka, prípadne hromadná žiadanka na tovar, materiál alebo zásoby?
 4.      Povinne sa zverejní na webovom sídle aj protokol o zaradení majetku alebo pri vyradení majetku?
 5.      Treba zverejňovať aj odberateľské faktúry?
 6.      Musia sa zverejňovať objednávky vystavené i prijaté od iných subjektov?
 7.      Ako zverejniť správne povinné údaje a na čo sa v praxi zabúda najčastejšie?
 8.      Čo kontrola najčastejšie preveruje pri zverejňovaní?
 9.      Aké lehoty zákon upravuje pre účely zverejňovania?

Obsah:

 1.      Zverejňovanie právnych úkonov

1.1. Náležitosti zverejnenia

1.2. Lehoty zverejnenia

1.3. Otázky z praxe

1.4. Obligatórne povinnosti, na ktoré sa zabúda

 1.      Objednávky a faktúry a ich zverejňovanie
 2.      Kontrolné zistenia z praxe posledných rokov
 3.      Konzultácie s účastníkmi
 4.      Zhrnutie
 5.      Záver
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac