ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023

7. júna 2023 09:00-12:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal oceňovanú publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. Vydal niekoľko kníh z praxe a v praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Toho času lektor dokončuje dizertáciu v oblasti finančnej kontroly na vysokej škole v Poľskej republike (DSc., doktor vied). Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. .

Forma Workshop
Dátum 7. júna 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnanci subjektov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov a poisťovní a zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a škôl, či zariadení (ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a pod.

Cieľ

Pre záujemcov zo sektora verejnej správy je pripravená pútavá a stále diskutovaná oblasť vzdelávania - téma zverejňovania objednávok a faktúr z pohľadu kontrolóra na webových sídlach (internetových stránkach subjektov verejnej správy a samosprávy). Bližšie bude rozoberaná správnosť zverejňovania právnych úkonov z praxe verejnej správy s ohľadom na ukončené kontroly z praxe kontrol lektora pre rok 2023. Aktuálne lektor vykonáva kontrolu zameranú na správnosť zverejňovania v organizácii štátnej správy a v základnej škole. K téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok lektor napísal publikáciu k praktickému výkonu zverejňovania pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy.Zameranie seminára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na  správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri:
 1.      zabezpečení zverejnenia povinných údajov na internetových stránkach subjektov a
 2.      kontrole správnosti zverejnených údajov pri faktúrach a objednávkach,
V oblasti zverejňovania lektor predstavuje postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly. 

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Seminár odpovedá i na otázky:

 1.      Ako správne zverejniť objednávky emailom, e-shopové objednávky alebo telefonické objednávky?
 2.      Treba povinne zverejniť aj vystavené rozhodnutia?
 3.      Musí sa zverejniť povinne žiadanka, prípadne hromadná žiadanka na tovar, materiál alebo zásoby?
 4.      Povinne sa zverejní na webovom sídle aj protokol o zaradení majetku alebo pri vyradení majetku?
 5.      Treba zverejňovať aj odberateľské faktúry?
 6.      Musia sa zverejňovať objednávky vystavené i prijaté od iných subjektov?
 7.      Ako zverejniť správne povinné údaje a na čo sa v praxi zabúda najčastejšie?
 8.      Čo kontrola najčastejšie preveruje pri zverejňovaní?
 9.      Aké lehoty zákon upravuje pre účely zverejňovania?

Obsah:

 1.      Zverejňovanie právnych úkonov

1.1. Náležitosti zverejnenia

1.2. Lehoty zverejnenia

1.3. Otázky z praxe

1.4. Obligatórne povinnosti, na ktoré sa zabúda

 1.      Objednávky a faktúry a ich zverejňovanie
 2.      Kontrolné zistenia z praxe posledných rokov
 3.      Konzultácie s účastníkmi
 4.      Zhrnutie
 5.      Záver
Miesto konania
ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac