ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

11. augusta 2021 - 12. augusta 2021 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 11. augusta 2021
12. augusta 2021
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre Určené všetkým osobám, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, uchádzačov/záujemcov, ale i ďalším, ktorí majú o oblasť verejného obstarávania a s ňou spojenú aplikáciu v praxi

Cieľ


Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane aktuálnych zmien. Počas tohto dvojdňového seminára sa budeme venovať objasneniu spleti pravidiel vo verejnom obstarávaní – smerníc, zákona, metodických usmernení, odporúčaní, príručiek, vyhlášok, rozhodnutí a zameriame sa krok za krokom na praktický postup verejného obstarávateľa v samotnom procese verejného obstarávania. Problematiku budeme objasňovať na príkladoch z praxe. Zaoberať sa budeme taktiež pohľadom kontrol na verejné obstarávanie, t.j. eliminovanie možných pochybení v procese.

Je to živé školenie, ktoré prebieha v online aplikácii. Účastníci môžu zadávať otázky lektorovi cez mikrofón alebo písať do verejného chatu.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
 • Prehľad zákonnej úpravy
 • Základné pojmy vo verejnom obstarávaní
 • Osoby vo verejnom obstarávaní
 • Finančné limity, základné princípy vo verejnom obstarávaní,
 • Príprava a plánovanie vo verejnom obstarávaní
 • Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia
 • Postupy vo verejnom obstarávaní s ohľadom na hodnotu zákazky
 • Lehoty vo verejnom obstarávaní
 • Konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie
 • Opis predmetu zákazky, delenie na časti, súťažné podklady a ich príprava, druhy oznámení, obchodné podmienky
 • Podmienky účasti, kritéria na hodnotenie ponúk, zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk
 • Jednotný európsky dokument (JED), samoočisťovací mechanizmus, register partnerov verejného sektora
 • Úkony v lehote na predkladanie ponúk
 • Otváranie ponúk
 • Vyhodnocovanie podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk, vysvetľovanie ponúk
 • Uzatvorenie zmluvy, dodatky
 • Informačné povinnosti voči ÚVO, informačné povinnosti voči uchádzačom/záujemcom
 • Revízne postupy
 • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní
 • Kontrola verejného obstarávania
 • Pripravované zmeny, ktoré výrazne zjednodušia a zefektívnia procesy verejných obstarávaní
 • K okruhom bude vedená diskusia a riešené Vaše otázky, poznatky, skúsenosti, problémy s ktorými ste sa vo svojej praxi stretli s vysvetlením zo strany lektora
Prípadné potrebné podklady a materiály
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Celkom 174 € (s DPH)

Partneri

Viac