ONLINE - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel

14. februára 2023 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a taktiež na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financií,  kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu novej učebnice NHF pre predmet „Verejné rozpočtové systémy“, ktorá spracovala časť učebnice „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom, špecializuje na problematiku v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Forma Workshop
Dátum 14. februára 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre verejných obstarávateľov, záujemcom, uchádzačom a všetkých ktorí majú o problematiku záujem.

Cieľ

Účely veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, účinnej od 31.3.2022 a ich aplikácia v postupoch obstarávania potravín; prehľad novelizovaných ustanovení a inštitútov zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k zákazkám na potraviny.Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zaistenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
 • procesy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou na potraviny, ktoré predstavujú najviac aplikované postupy v prostredí stravovacích zariadení rôznych verejných obstarávateľov, školských inštitúcií, inštitúcií s doplnkovými funkciami pre školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby a pod.;
 • zadávanie nadlimitných zákaziek na potraviny; ochrana jednotného trhu EÚ;
 • „preferovanie“ lokálnych dodávateľov – ako na to v jednotnom európskom trhu;
 • úprava - zmena finančných limitov;
 • požiadavky na zdravé potraviny sú absolútne legitímne, t.j. environmentálny a sociálny aspekt v obstarávaní potravín;
 • § 11 ZVO (verejní činitelia) ako časovo náročná ingrediencia na spracovanie v obstarávaní potravín;
 • elektronická komunikácia – elektronická platforma, elektronické prostriedky  - povinné priateľstvo s potravinami;
 • verejné obstarávanie už nemožno vnímať ako administratívny proces, naopak, je to príležitosť na dosiahnutie požadovaných cieľov;
 • vzhľadom na princípy, ciele, postupy a nástroje verejného obstarávania čaká nás profesionalizácia;
 • nová definícia bežnej dostupnosti  ustanovená § 2 ods. 5 ZVO je predpokladom možnosti realizácie verejného obstarávania potravín podlimitným postupom zákaziek na tovary a služby bežne dostupné na trhu zjednodušeným postupom podľa § 109 až § 111 ZVO;
 • podmienky účasti v obstarávaní potravín povinne a účelne;
 • o nás bez nás – nové povinnosti prevádzkovateľov elektronických prostriedkov;
 • existuje viacero možností ako pristúpiť k obstarávaniu potravín zo strany jednotlivých obstarávateľských entít; bude vždy na rozhodnutí verejného obstarávateľa, akú stratégiu zadávania zákaziek si zvolí;
 • plány obstarávania podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov; podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie;
 • komisia – on-line;
 • o cene sa môže rokovať aj pred podpisom zmluvy;
 • ÚVO dostal kompetenciu na preskúmavanie ZsNH;
 • Vaše problémy a otázky.
Nutné vstupné znalosti

 Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

 

Miesto konania
ONLINE - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac