ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"

17. januára 2024 09:00-15:00 hod

Mgr. Branislav Hudec

Pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie ako generálny riaditeľ sekcie metodiky a vzdelávania. Disponuje 18 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde pôsobil ako riaditeľ odboru verejného obstarávania. Pôsobil aj na Ministerstve financií SR (kontrola eurofondových zákaziek), a v súkromnom sektore (príprava ponúk a uplatňovanie revíznych postupov za uchádzača). Je autorom príručiek pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Forma Seminár
Dátum 17. januára 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov ÚVO, NKÚ, audítorov na Ministerstve financií SR, Úrade vládneho auditu, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie

Cieľ

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o pravidlách, ktoré sú spojené so zadávaním ale najmä kontrolou zákaziek financovaných z fondov EÚ v novom programovom období 2021-2027 (program Slovensko). Účastníci tak získajú informácie o všetkých špecifikách eurofondových zákaziek, ako aj o fázach, kedy sú prijímatelia príspevku z fondov EÚ povinní strpieť výkon kontroly a aké dôsledky môžu mať identifikované zistenia. 

 Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

-          Nová príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania na programové obdobie 2021-2027 s pôsobnosťou najmä pre Program Slovensko

-       Úrad pre verejné obstarávanie v pozícii sprostredkovateľského orgánu zodpovedného za výkon kontroly eurofondových zákaziek (jeho úlohy a kompetencie)

-       Podrobné predstavenie systému kontroly podľa siedmej hlavy zákona o verejnom obstarávaní (kontrola pri poskytnutí príspevku z prostriedkov Európskej únie)

-      Predstavenie pravidiel pre predbežnú kontrolu (kontrola pred vyhlásením zákazky) a kontrola po uzavretí zmluvy

-       Výstupy z kontroly ÚVO nebudú rozhodnutia, ale protokoly a záznamy, aké možnosti na námietky proti zisteniam ÚVO bude mať prijímateľ?

-       Riziková analýza (nie všetky iné ako nadlimitné zákazky budú kontrolované zo strany ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu

-       Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (precizovanie pravidiel vychádzajúcich z § 6 zákona o verejnom obstarávaní)

-          Zákazky s nízkou hodnotou vs. eurofondové zákazky s nízkou hodnotou (takmer žiadne rozdiely)

-       Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní – aký procesný postup je potrebné dodržať, ako na overenie hospodárnosti?

-          Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní so zameraním na fondy EÚ

-       Možné porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže

-          Finančné opravy za porušenie pravidiel verejného obstarávania, predstavenie pravidiel podľa Usmernenia EK a novej príručky (finančné opravy bude navrhovať ÚVO)

-          Zistenia ÚVO a zistenia riadiacich orgánov a auditov v programovom období 2014-2020, podarí sa nám eliminovať tieto zistenia v programovom období 2021-2027?

-          Modelové prípady (nájdite chyby vo verejnom obstarávaní)

-       Vzorové dokumenty ako príloha novej príručky vzor výzvy na predkladanie ponúk, určenie PHZ, test bežnej dostupnosti, pomocné kontrolné zoznamy k úplnosti dokumentácie)

Miesto konania
ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac