ONLINE - PRIAME ROKOVACIE KONANIE a kedy ho použiť

5. októbra 2023 09:00-11:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Workshop
Dátum 5. októbra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých verejných obstarávateľov

Cieľ

Cieľom seminára je priblížiť podmienky a proces realizácie priameho rokovacieho konania (PRK).

 Prihláška na stiahnutie TU

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

PRK pri nadlimitnej zákazke (NLZ) – podmienky použitia

Spôsob realizácie a postupnosť krokov pri PRK NLZ

PRK pri podlimitnej zákazke (PLZ)  – podmienky použitia

Spôsob a postupnosť krokov pri PRK PLZ

PRK pri PLZ po uzatvorení zmluvy v záujme nahradenia dodávateľa novým dodávateľom

PRK v prípade zákazke s nízkou hodnotu

Pohľad kontrolných orgánov na PRK

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - PRIAME ROKOVACIE KONANIE a kedy ho použiť
Celkom 72 € (s DPH)

Partneri

Viac