ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

21. septembra 2021 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Seminár
Dátum 21. septembra 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Určené pre verejných obstarávateľov, osôb podľa § 8 ZVO s intenzitou pomoci nad 50 %, nie je vylúčená účasť uchádzačov/záujemcov/účastníkov.

Cieľ


Školenie zamerané na projektové a stavebné zákazky od základov. Projektant musí vedieť, že projekt je opisom predmetu stavebnej zákazky podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarať projekt samostatne alebo spolu so stavebnou časťou a deliť predmet zákazky na časti ? FIDIC je hodnotný nástroj úpravy zmluvných vzťahov v stavebníctve ale je vhodný na všetky stavebné zákazky ? Na konkrétnom príklade si ukážeme aké je dôležité určiť si najskôr stratégiu zadávania zákazky, aké sú možnosti a že zadávanie projektovej a stavebnej zákazky si vyžaduje určitú znalosť stavebných predpisov. Príďte si tieto povinnosti objasniť a informovať sa ako zvládnuť tento druh zákazky.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!
 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zaistenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  • Zákonné ustanovenia a zákonné inštitúty viažuce sa k danej problematike obstarávania projektových a stavebných (P/S) prác
  • Základné kapitoly SP - podmienky účasti, opis predmetu zákazky, hodnotiace kritériá, osobitné podmienky zmluvy pre správne zadanie P/S zákazky a ktoré sa odvíjajú od osobitných zákonov.
  • Zodpovedné verejné obstarávanie (environmentálne a sociálne požiadavky) v  P/S zákazkách.
  • Súvisiace právne normy, ktoré je nutné zohľadňovať a z ktorých je nutné vychádzať pri zadávaní P/S zákaziek.
  • Delenie P/S zákaziek na časti.
  • Praktické príklady a znenia SP.
  • Vaše problémy a otázky.

 

Nutné vstupné znalosti

Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac