ONLINE - Správnosť inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2023

22. novembra 2023 09:00-12:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal oceňovanú publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. Vydal niekoľko kníh z praxe a v praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Toho času lektor dokončuje dizertáciu v oblasti finančnej kontroly na vysokej škole v Poľskej republike (DSc., doktor vied). Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. .

Forma Workshop
Dátum 22. novembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnancov (ekonómov a účtovníkov, rozpočtárov, zamestnancov zodpovedných za oblasť zverejňovania, hospodárov) subjektov verejnej správy a samosprávy, zamestnancov samosprávy miest a obcí, zamestnancov školských zariadení, základných a materských škôl,

Cieľ

Online seminár sa venuje oblasti správnosti inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2023. Bližšie sa pozrieme na rozsah inventúrnych súpisov a vypracovaniu inventarizačného zápisu k 31.12.2023.  Súčasťou seminára je prehľad povinností k pravidlám, úlohám a činnostiam inventarizačných komisií.  Účastníci sa dozvedia viac o podpisovaní inventarizácie, vlastnoručných podpisoch, dátumoch ale aj o dodržiavaní interných pravidiel k inventarizácii. V zmysle zákona o účtovníctve sa povinne vykoná inventarizácia v zákonnom termíne – do konca januára 2024. 


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Bližšie sa tiež dozviete o:

 

 1.      určení zákonného maximálneho dátumu spracovania inventarizácie,
 2.      uvádzaní stavu majetku, ktorý je inventarizovaný v januári 2024,
 3.      potrebe interného aktu/príkazu  k inventarizácii majetku a záväzkov,
 4.      súčastiach inventarizácie, odporúčanej dokumentácii a o vykonaní základnej  finančnej kontroly pri inventarizačných rozdieloch,
 5.      povinnostiach členov inventarizačnej komisie a predsedoch komisií,
 6.      účtovaní inventarizačných rozdielov (manká, prebytky, škody alebo schodky),
 7.      zostavení inventarizačných zápisov a zápisníc ako aj o
 8.      potrebe vykonania inventarizácie pokladničnej hotovosti  a jej správnych frekvenciách.

 

Obsahová stránka

 

 1.      Inventarizácia majetku a záväzkov 
 2.      Vyhotovenie  dokumentácií k inventarizácii
 •        Postup pri inventarizovaní
 •        Spracovanie výstupov z inventúr
 •        Účtovanie rozdielov, škodové udalosti, vyradenie majetku
 •        Inventarizačný zápis, uloženie dokumentácie
 1.      Upozornenia lektora do praxe
 2.      Bonusy pre účastníkov seminára
 3.      Diskusia a konzultácie s lektorom, záver
Miesto konania
ONLINE - Správnosť inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2023
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac