ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ

8. novembra 2023 09:00-12:00 hod

Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

Pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal oceňovanú publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. Vydal niekoľko kníh z praxe a v praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Toho času lektor dokončuje dizertáciu v oblasti finančnej kontroly na vysokej škole v Poľskej republike (DSc., doktor vied). Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. .

Forma Workshop
Dátum 8. novembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnancov (ekonómov a účtovníkov, rozpočtárov, zamestnancov zodpovedných za oblasť zverejňovania, hospodárov) subjektov verejnej správy a samosprávy, zamestnancov samosprávy miest a obcí, zamestnancov školských zariadení, základných a materských škôl,

Cieľ

Pre záujemcov je pripravená téma webinára, ktorá sa bližšie venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv v roku 2023 aj po poslednej novelizácii zákona od 1.1.2023. Obsah webinára nadväzuje na kontrolnú prax lektora za I. polrok 2023 a jeho preverovania evidencií zmlúv a účtovníctva. Pre účastníkov je pripravená praktická  časť webinára, ktorá bližšie rozoberá prehľad zverejňovania zmlúv práve prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv z pohľadu viacerých organizácií verejnej správy.  Lektor sa bližšie venuje praktickému zapojeniu ustanovení § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dennej praxe a to „bez čítania zákona“. 


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Venovať sa bližšie budeme otázkam z praxe a to napríklad:

-       Čo všetko sa povinne zverejňuje na webovom sídle/CRZ?

-       Ako správne zverejňovať dohody a dodatky k zmluvám?

-       Čo treba uverejniť v personálnej oblasti alebo majetkovej agende?

-       Môžeme zverejňovať aj evidencie zmlúv a prílohy k zmluvám?

-       Čo priniesla posledná novela zákona pre rok 2023?

-       Na čo si dať pozor pri GDPR?

-       Treba zverejniť i kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa?

-       Musíme zverejniť aj dohody o hmotnej zodpovednosti alebo o použití vozidla?

 

Obsah seminára:

  1.      Prehľad povinností zverejňovania
  2.      Zverejňovanie zmlúv v praxi, lehoty zverejňovania, nulitné zmluvy
  3.      Aké zmluvy sa majú povinne zverejniť?
  4.      Interné smernice, upozornenia do praxe
  5.      Konzultácie s účastníkmi
  6.      Predstavenie bonusov
  7.      Záver
Miesto konania
ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac