ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

13. júla 2022 - 14. júla 2022 09:00-15:00 hod

Mgr. Branislav Hudec

pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 16 ročnými skúsenosťami  v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ministerstve koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 v časti týkajúcej sa verejného obstarávania, je autorom novej Jednotnej príručky pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ministerstva, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami s vyhlasovaním a zadávaním zákaziek. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Forma Seminár
Dátum 13. júla 2022
14. júla 2022
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, audítorov na Ministerstve financií SR, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie, ktoré po

Cieľ

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup zadávania zákazky použiť... Prejdeme od zákaziek s nízkou hodnotou cez podlimitné zákazky až po nadlimitné zákazky. Na aké skutočnosti sa zamerať pri príprave zákazky, čím je špecifická fáza po vyhlásení verejného obstarávania a ako prebieha proces verejného obstarávania... Čo prináša novela zákona o verejnom obstarávaní, aké legislatívne zmeny a novinky... Cieľom tohto seminára je poskytnúť komplexné nazeranie na verejné obstarávanie s poukazom na zmeny v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní a objasniť jednotlivé kroky a inštitúty potrebné pre zrealizovanie zákazky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Vysvetlenie základných pojmov: zákazka, uchádzač, záujemca, skupina dodávateľov, subdodávateľ

 • Predstavenie subjektov, ktoré vyhlasujú zákazky: verejný obstarávateľ, obstarávateľ, osoba podľa § 8
 • Finančné limity
 • Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní + pravidlá pre overenie hospodárnosti, ak je zákazka v režime výnimky financovaná z fondov EÚ
 • Podmienky účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti (vrátane príkladov z praxe a odporúčaní)
 • Opis predmetu zákazky a kritériá na vyhodnotenie ponúk (predstavenie aj iných kritérií ako najnižšia cena)
 • Otváranie a vyhodnotenie ponúk, žiadosti o vysvetlenie ponuky, žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky
 • Nadlimitné zákazky a predstavenie základných postupov od verejnej súťaže, cez užšiu súťaž až po rokovacie konania a súťažný dialóg
 • Podlimitné zákazky a ich aktuálne rozdelenie na bežný postup a zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby
 • Nadlimitné a podlimitné zákazky na služby podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní /právne služby, organizovanie podujatí, služby vzdelávania, strážna služba atď.)
 • Elektronická platforma (delimitovaný systém EVO), kedy sa jedná o povinný nástroj na zadávanie zákaziek verejného obstarávania
 • Zákazky s nízkou hodnotou po novele – rozdelenie na zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu (so zverejnením vo vestníku) a zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu + eurofondové pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou
 • Zmeny zmluvy (dodatky) a pravidlá na ich uzatváranie, vrátane posledných metodických usmernení ÚVO, ktoré riešia nárast cien
 • Revízne postupy, ako riešiť žiadosť o nápravu, námietky (proti akým skutočnostiam a v akých lehotách je možné podať námietky, aká je výška kaucie spojená s podaním námietok)
 • Ex ante posúdenie, výkon kontroly (pred/po uzavretí zmluvy) zo strany Úradu pre verejné obstarávanie
 • Pokuty za správne delikty a porovnanie s finančnými opravami v prípade zákaziek financovaných z fondov EÚ
 • Najčastejšie nedostatky (diskriminačné podmienky účasti, chyby pri vyhodnocovaní ponúk, pri uzavretí zmluvy a iné)
 • Zhrnutie zmien vyplývajúcich z novely zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 31.3.2022
 • Profesionalizácia – odborní garanti na verejné obstarávanie
 • Pravidlá pre zákazky zadávané dotovanými podnikateľmi, ktorí získajú viac ako 50% a 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ
 • Modelové prípady – nájdite chybné verejné obstarávanie (praktické cvičenie, kde budeme hľadať chyby vo verejnom obstarávaní)
 • Súhrnné správy a oznamovacie povinnosti voči Úrad pre verejné obstarávanie
 • Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
 • Porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže
Miesto konania
ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Celkom 180 € (s DPH)

Partneri

Viac