ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

10. augusta 2022 - 11. augusta 2022 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 10. augusta 2022
11. augusta 2022
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre Určené začiatočníkom a stredne pokročilým, všetkým osobám, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, uchádzačov/zá­ujemcov, ale i ďalším, ktorí majú o oblasť VO záujem.

Cieľ

Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa pravidiel platných od 31.03.2022.

 Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

- Základné princípy VO, základné pojmy, základné povinnosti verejného obstarávateľa

- Výnimky zo ZoVO

- Aktuálne finančné limity

- PHZ (spôsob, forma a postup zisťovania)

- Opis predmetu zákazky

- Podmienky účasti

- Sociálne a environmentálne hľadisko vo verejnom obstarávaní

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk

- Zábezpeka

- Konflikt záujmov

- Vysvetľovanie vo VO

- Súťažné podklady podľa ZoVO, Oznámenie, Výzva

- Komisia

- Otváranie ponúk

- Vyhodnotenie ponúk

- Mimoriadne nízka ponuka a vysvetľovanie ponúk

- Nadlimitné postupy VO (Verejná súťaž a priame rokovacie konanie)

- Podlimitné zákazky po novom

- Zákazky s nízkou hodnotou po novom

- Elektronická platforma

- Garanti vo verejnom obstarávaní (profesionalizácia VO)

- Žiadosť o nápravu, námietky

 

 

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Celkom 180 € (s DPH)

Partneri

Viac