ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie

6. mája 2021 - 7. mája 2021 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 6. mája 2021
7. mája 2021
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre obstarávateľov, verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov a pre tých, ktorí majú o danú problematiku záujem

Cieľ

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup zadávania zákazky použiť... Prejdeme od zákaziek s nízkou hodnotou cez podlimitné zákazky až po nadlimitné zákazky. Na aké skutočnosti sa zamerať pri príprave zákazky a čím je špecifická fáza po vyhlásení verejného obstarávania... Ako prebieha proces verejného obstarávania, a aké dokumenty sú súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania... Cieľom tohto seminára je teda poskytnúť komplexné nazeranie na verejné obstarávanie, objasniť jednotlivé kroky a inštitúty potrebné pre zrealizovanie zákazky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň
 • Prehľad zákonnej úpravy
 • Základné pojmy vo verejnom obstarávaní
 • Osoby vo verejnom obstarávaní
 • Druhy zákaziek, finančné limity a postupy zadávania zákaziek
 • Výnimky zo zákona o VO a povinnosť súhrnných správ
 • Povinnosti verejného obstarávateľa pri zákazke s nízkou hodnotou
 • Základné princípy vo verejnom obstarávaní
 • Príprava a plánovanie vo verejnom obstarávaní
 • Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia
 • Prípravné trhové konzultácie
 • Opis predmetu zákazky, delenie na časti, súťažné podklady a ich príprava, druhy oznámení, obchodné podmienky, sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní
 • Podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk, zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk, konflikt záujmov
 • Jednotný európsky dokument či čestné vyhlásenie, samoočisťovací mechanizmus
 • Úkony v lehote na predkladanie ponúk
 • Otváranie ponúk
 • Vyhodnocovanie podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk, vysvetľovanie ponúk
 • Oznámenie o prijatí ponuky a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
 • Uzatvorenie zmluvy, register partnerov verejného sektora, dodatky
 • Povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k uverejňovaniu v profile
 • Revízne postupy
 • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní, informačné systémy, profil verejného obstarávateľa
 • Verejné obstarávanie prakticky
 • Vaše problémy a otázky
Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie
Celkom 174 € (s DPH)

Partneri

Viac