ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár

24. februára 2021 - 25. februára 2021 09:00-15:00 hod

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová

Venuje sa verejnému obstarávaniu od roku 2006. Začínala na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie a pokračovala na rôznych kontrolórskych pozíciách na rôznych ministerstvách – Ministerstvo životného prostredia, Min. dopravy, Ministerstvo práce, až nakoniec od roku 2016 sa naplno venuje konzultantskej činnosti a realizácií VO pre klientov – verejných obstarávateľov, ale aj poradenstvo pre dodávateľov a uchádzačov – pomoc pri príprave ponúk a podávaniu námietok a žiadostí o nápravu. 

Forma Seminár
Dátum 24. februára 2021
25. februára 2021
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre začiatočníkov , stredne pokročilých, pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, nie je vylúčená účasť aj dodávateľov

Cieľ


Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR aj v zmysle rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie.Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
1. deň:

Základné  povinnosti, princípy  vo verejnom obstarávaní, základné pojmy

Prípravné trhové konzultácie

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky – ako správne stanoviť cenu, možnosti a spôsoby výpočtu

Aktuálne platné finančné limity  a podľa toho stanovenie postupu zadávania zákazky

Výnimky zo zákona – s akými sa najčastejšie môžete stretnúť

Zákazky malého rozsahu – aké sú to

Zákazky s nízkou hodnotou – najčastejšie chyby pri týchto zákazkách, vzorové výzvy na predkladanie ponúk, možnosti zadávania, oslovenie dodávateľov, aj vyhodnotenie takýchto zákaziek

Podlimitné zákazky s využitím el. trhoviska ( EKS)

Súhrnné správy o zákazkách, spôsob ich vypĺňania

Vyhotovenie referencií pre dodávateľov


2. deň:

Stanovenie a vyhodnotenie podmienok účasti

Opis predmetu zákazky, aké požiadavky na predmet zákazky možno stanoviť, ako ich vyhodnotiť

Rozdelenie, spájanie zákaziek – kedy treba zákazky spojiť do jednej a kedy naopak rozdeliť zákazku na časti , čo sú to kódy CPV

Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena a iné najbežnejšie kritériá a spôsob ich vyhodnotenia

Inštitút zábezpeky ponúk-  lehoty, spôsoby predkladania

Komisia na vyhodnotenie ponúk

Otváranie ponúk – verejné, neverejné, a tzv. „online otváranie“

Vyhodnotenie ponúk, reverzné a superrevezné súťaže

Súčinnosť pri uzatvorení zmlúv

Uzavretie zmluvy , register partnerov verejného sektora

Úprava dodatkov k zmluvám za akých podmienok je možné uzatvoriť dodatok k zmluve

Najčastejšie používané systémy na elektronickú komunikáciu: prehľad

Podlimitné zákazky: bez využitia el. trhoviska : minimálne lehoty, podmienky účasti, spôsob vyhlásenia

Nadlimitné zákazky: verejná súťaž : minimálne lehoty, podmienky účasti

Otázky a diskusia

Nutné vstupné znalosti
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár
Celkom 174 € (s DPH)

Partneri

Viac