ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien

25. februára 2022 09:00-15:00 hod

Mgr. Branislav Hudec

pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 16 ročnými skúsenosťami  v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ministerstve koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 v časti týkajúcej sa verejného obstarávania, je autorom novej Jednotnej príručky pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ministerstva, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami s vyhlasovaním a zadávaním zákaziek. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Forma Seminár
Dátum 25. februára 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, na Ministerstve financií SR, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie a ďalší

Cieľ

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel, vrátane nových legislatívnych zmien - vhodné pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými projektami, ktoré vyžadujú obstarávanie.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Novela zákona o verejnom obstarávaní schválená vládou SR (aké zmeny nás čakajú? Čo bude zjednodušením pre verejných obstarávateľov a čo môže spôsobiť komplikácie? Ako sa novela dotkne eurofondov?)

Novinky v systéme kontrolyeurofondových zákaziek – Jednotná príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, redukcia počtu povinných kontrol

Pripravované nové programové obdobie 2021-2027 a posilnená úloha ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu?

Prípravné trhové konzultácie: dobrá pomôcka pre verejných obstarávateľov aj uchádzačov/záujemcov

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, vylúčenie pre nesplnenie podmienok účasti

Zákazky s nízkou hodnotou vs. eurofondové zákazky s nízkou hodnotou

Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní so zameraním na fondy EÚ

Finančné opravy (korekcie) vs. správne delikty za porušenie pravidiel verejného obstarávania

Zistenia ÚVO a zistenia riadiacich orgánov a auditov

Modelové prípady (nájdite chyby vo verejnom obstarávaní)

Rozdeľovanie zákaziek na časti vs. nedovolené rozdelenie predmetu zákazky

Nutné vstupné znalosti
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac