ONLINE - Základná finančná kontrola – na čo si dať pozor?

29. marca 2023 09:00-12:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na Ekonomickej univerzity v Bratislave. Lektor spracoval v roku 2022 komentár k zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  .

Forma Workshop
Dátum 29. marca 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Zamestnanci zodpovední za overenie finančných operácií z prostredia verejnej správy a územnej samosprávy, štátne fondy a poisťovne, zriadené a založené organizácie (ekonómovia, mzdári, zamestnanci zodpovední za zverený majetok, zásoby, či finančnú hotovos

Cieľ

Seminár sa venuje novelizovanému zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je toho času účinný (t. j. od 1. marca 2022). Lektor spracoval aj komentár k predmetnému zákonu. Bližšie sa seminár venuje oblasti základnej finančnej kontrole z pohľadu náležitostí a to:-       správnosť uvedenia dátumov, mien a priezvisk,-       správnosť a variabilita pri používaní podpisov,-       správnosť uvádzania relevantných vyjadrení (odsúhlasení) finančnej operácie alebo jej časti ale aj-       dokumentácií, ktoré sú zákonné a formálne správne pre výkon základnej finančnej kontroly.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Seminár sa dotýka možností podpisovania zamestnancov, poverení vedúcich zamestnancov, zastúpení zamestnancov, či výkonov základnej finančnej kontroly prostredníctvom tretích, či iných osôb a podobne. Vhodný je pre samosprávu, štátnu správu, zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, či kapitoly štátneho rozpočtu.

Dozviete sa o:

 1.      novinkách v oblasti podpisovania základnej finančnej kontroly,
 2.      osobách, ktoré môžu základnú finančnú kontrolu vykonať,
 3.      právach a povinnostiach pri jej výkone,
 4.      zastupovaní zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 5.      správnosti uvedení pečiatok a krycích listov

 

Obsah seminára:

 1.      Základná finančná kontrola
 2.      Finančné operácie a ich overovanie
 3.      Zastupiteľnosť zamestnancov, konzultácie s účastníkmi
 4.      Interné smernice subjektov a odporúčania
 5.      Prehľad vzorov z praxe
 6.      Diskusia k téme
 7.      Záver
Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Základná finančná kontrola – na čo si dať pozor?
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac