ONLINE - Zodpovedné verejné obstarávanie - príprava zákazky s environmentálnym aspektom – praktický workshop

25. mája 2021 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Workshop
Dátum 25. mája 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre Určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, osoby podľa § 8 ZVO, uchádzačov/záujemcov/účastníkov.

Cieľ

Aktuálne európske smernice a národná legislatívna úprava verejného obstarávania zdôrazňujú tri základné ciele – sociálna inklúzia, ochrana životného prostredia, inovácie. Ak odhliadneme od sporu v oblasti prípravy novely zákona o verejnom obstarávaní medzi úradom vlády a odbornou verejnosťou (zdôrazňujem, že odborná verejnosť v tom má jednoznačne jasno), tak či tak nie je možné ignorovať tieto ciele, lebo ich nariadila EÚ a potrebujeme ich plniť pre verejný prospech všetci, súkromný sektor aj verejný sektor, ktorý by mal ísť príkladom.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zaistenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
 
  • Zákonné inštitúty viažuce sa k  problematike sociálneho, environmentálneho, inovatívneho verejného obstarávania
  • Opis predmetu zákazky, podmienky účasti, hodnotiace kritériá, osobitné podmienky zmluvy so zohľadnením uvedených cieľov
  • Zodpovedné verejné obstarávanie vyjadrené v súťažných podkladoch a v oznámení/výzve
  • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní výrazne prispela nielen k napĺňaniu princípov ale aj k ochrane životného prostredia
  • Zdroje zodpovedného verejného obstarávania
  • Praktický príklad verejného obstarávania zákazky s environmentálnymi aspektmi
  • Vaše problémy a otázky.
 

Nutné vstupné znalosti

Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
ONLINE - Zodpovedné verejné obstarávanie - príprava zákazky s environmentálnym aspektom – praktický workshop
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac