ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2022 - nová povinnosť zverejňovania pre samosprávu

30. júna 2022 09:00-12:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave.  .

Forma Workshop
Dátum 30. júna 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnancov (ekonómov a účtovníkov, rozpočtárov, zamestnancov zodpovedných za oblasť zverejňovania, hospodárov) subjektov verejnej správy a samosprávy, zamestnancov samosprávy miest a obcí, zamestnancov školských zariadení, základných a materských škôl,

Cieľ

Pozor, vznikla nová povinnosť zverejňovania zmlúv v obciach a  VÚC a v nimi zriadených organizáciách výlučne v Centrálnom registri zmlúv!


Cieľom seminára je priblížiť účastníkom správne a zákonné zverejňovanie povinných údajov na internetových stránkach (webových sídlach) a Centrálnom registri zmlúv v subjektoch verejnej správy a samosprávy v nadväznosti na novelizovaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Bližšie sa zameriame na GDPR, autorské práva a prílohy k zmluvám a tiež kontrolné zistenia lektora za posledný rok. Seminár sa venuje  správnemu zverejňovaniu zmlúv, dodatkov, dohôd  ako aj iných údajov (faktúr a objednávok), ktoré je potrebné mať zverejnené nepretržite a odpovedá na časté otázky účastníkov školení. Účastníci sa dozvedia viac aj o osobných údajoch a zákonnom nakladaní s nimi pri zverejňovaní povinných údajov. Seminár sa skladá z viacerých častí a to:
 1. zverejňovanie zmluvných zabezpečení,
 2. upozornenia z kontrolnej praxe lektora,
 3. popis povinných údajov z pohľadu organizácií a
 4. prehľad zmlúv, dohôd a dodatkov k zmluvám, ktoré sa musia povinne zverejňovať.
 
Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Seminár je určený pre zamestnancov (ekonómov a účtovníkov, rozpočtárov, zamestnancov zodpovedných za oblasť zverejňovania, hospodárov) subjektov verejnej správy a samosprávy, zamestnancov samosprávy miest a obcí, zamestnancov školských zariadení, základných a materských škôl, stredných škôl verejných vysokých škôl,  rozpočtové a príspevkové organizácie, štatutárov, či vnútorných kontrolórov a hlavných kontrolórov

Tiež sa bližšie pozrieme na  časté nedostatky pri zverejňovaní a to najmä:

-       neúplne zverejňovanie zmlúv, či zverejnenie zmlúv v rozpore so zákonom,

-       zverejnenie zmlúv s časťami, ktoré podliehajú ochrane,

-       zverejnenie zmluvy v tabuľke,

-       zverejňovanie/nezverejňovanie dohôd o používaní vozidla, zmlúv o spolupráci, vystavených rozhodnutí,

-       zverejňovanie/nezverejňovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti a podobne.

Obsah:

 

 1.      Zverejňovanie povinných údajov
 2.      Zmluvy, faktúry a objednávky z pohľadu kontrolóra
 3.      Povinné údaje na webovom sídle
 4.      Časté kontrolné zistenia a upozornenia
 5.      Otázky z praxe a bonusy pre účastníkov
 6.      Konzultácie s lektorom
 7.      Zhrnutie a záver
Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2022 - nová povinnosť zverejňovania pre samosprávu
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac