ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"

19. novembra 2020 09:00-15:00 hod

JUDr. Martin Boržík, LL.M.

je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk. Vo svojej pracovnej histórii pracoval 7 rokov pre jedného z najväčších dodávateľov palív a palivových kariet na Slovensku.

Mgr. Branislav Hudec

- pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na odbore verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán - koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia EŠIF na programového obdobie 2014 – 2020, metodických dokumentov pre oblasť verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ a zabezpečení splnenia ex-ante kondicionality za oblasť verejného obstarávania voči Európskej komisii - študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti

Forma Seminár
Dátum 19. novembra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, na Ministerstve financií SR, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie a ďalší

Cieľ


Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel - vhodne pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými projektami, ktoré vyžadujú obstarávanie. Dvaja lektori s dlhoročnou praxou poskytnú účastníkom pohľady na verejne obstaravanie a jeho najdôležitejšie inštitúty.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

-          Aktuálne zmeny v zákone o verejnom obstarávaní (nové finančné limity, sociálne verejné obstarávanie, zápis do registra partnerov verejného sektora a zákazky súvisiace s mimoriadnou udalosťou)

-          Novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek, pripravované nové programové obdobie 2021-2027 a posilnená úloha ÚVO

-          Prípravné trhové konzultácie: dobrá pomôcka pre obe strany

-          Overovanie podmienok účasti: JED, čestné vyhlásenie, oversi, skeny dokladov

-          Dôvody na vylúčenie z verejného obstarávania

-          Zákazky s nízkou hodnotou vs. eurofondové zákazky s nízkou hodnotou

-          Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní so zameraním na fondy EÚ

-          Zhrnutie základných pravidiel pre nákup v čase mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu a online otváranie ponúk

-          Finančné opravy (korekcie) vs. správne delikty za porušenie pravidiel verejného obstarávania

-          Zistenia ÚVO vs. zistenia riadiacich orgánov a auditov

-          Modelové prípady (nájdite chyby vo verejnom obstarávaní)

-          Rozdeľovanie zákaziek na časti vs. nedovolené rozdelenie predmetu zákazky

-          Overovanie hospodárnosti pri EÚ zákazkách, vrátane overovania hospodárnosti pri zákazkách v režime výnimiek

-          Opis predmetu zákazky a jeho ekvivalent

Nutné vstupné znalosti
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac