BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO

29. septembra 2023 08:45-11:00 hod

JUDr. Peter Kubovič

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie. V minulosti pôsobil na viacerých funkciách na ÚVO, naposledy aj ako člen Rady ÚVO a bol tiež vedúcim útvaru verejného obstarávania na MÚ v Trnave a ďalších významných postoch v oblasti VO. Je jedným zo spoluautorov zákona č. 343/2015.  Pôsobil 10 rokov na Úrade pre verejné obstarávanie ako metodik. Venoval sa lektorskej a publikačnej činnosti.

Mgr. Branislav Hudec

Pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie ako generálny riaditeľ sekcie metodiky a vzdelávania. Disponuje 18 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde pôsobil ako riaditeľ odboru verejného obstarávania. Pôsobil aj na Ministerstve financií SR (kontrola eurofondových zákaziek), a v súkromnom sektore (príprava ponúk a uplatňovanie revíznych postupov za uchádzača). Je autorom príručiek pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Forma VIP akcia
Dátum 29. septembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ale aj uchádzačov a všetkých, ktorých táto problematika zaujíma

Cieľ

Pracovné raňajky v rámci ktorých sa môžete okrem výborného občerstvenia obohatiť i o veľa vedomostí a skúseností priamo s odborníkmi na verejné obstarávanie -JUDr. Petrom Kubovičom - predsedom ÚVO, Mgr. Branislavom Hudecomriaditeľom Inštitútu verejného obstarávania na ÚVO a kolegami z oboru VO. Budú otvorené aktuálne najväčšie sporné body novely a ako ich vyriešiť.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

organizačné zabezpečenie, bohaté raňajky
Rozsah a náplň

- Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 31.3.2022 zaviedla dve kategórie pre zákazky s nízkou hodnotou (bez zverejnenia vo vestníku/so zverejnením vo vestníku) a podlimitné zákazky na tovary a služby sa ocitli z dôvodu zvýšenia finančných limitov vo veľmi úzkom finančnom vyjadrení: Bude ÚVO presadzovať prehodnotenie počtu národných postupov?

- Môže verejný obstarávateľ v záujme používať komerčný elektronický prostriedok zadávať aj podlimitné zákazky nadlimitným postupom? Neuvažuje sa nastaviť podmienky používania elektronickej platformy ako fakultatívne, t. j. vždy by bola možnosť používať aj komerčný prostriedok alebo sa zvažuje podporiť používanie jedného štátneho systému pre všetky typy zákaziek?

- Nové, rozšírené náležitosti informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielanej neúspešným uchádzačom (aký rozsah informácií poskytnúť vo vzťahu k splneniu požiadaviek na predmet zákazky a splneniu podmienok účasti v prípade úspešného uchádzača? Ako má verejný obstarávateľ vyhodnotiť údaje označené uchádzačom ako dôverné?)

- Novela priniesla zjednodušenia pri dynamických nákupných systémoch, je možné uplatniť reverznú súťaž pri čiastkových zákazkách s využitím DNS? Je nevyhnutné určovať PHZ pri čiastkových zákazkách s využitím DNS? Zvažuje sa umožniť uzavretie rámcovej dohody s využitím DNS aj na dlhšie obdobie ako 6 mesiacov? Plánuje sa prehodnotiť definíciu bežnej dostupnosti? Ako sa posudzuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v prípade žiadosti o účasť predloženej počas trvania DNS (za roky predchádzajúce vyhláseniu DNS alebo predloženia žiadosti o účasť?), je možné použiť PRK, ak pri čiastkovej zákazke s využitím DNS nebola doručená ani jedna ponuka?

- Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní: aký je aktuálny stav? ÚVO vysvetlí koncept vyhlasovania skúšok, aktuálny termín skúšky 16.október 2023

- Priame rokovacie konanie po odstúpení od zmluvy v prípade podlimitných zákaziek (musí uchádzač, ktorý skončil ako druhý v poradí spĺňať všetky podmienky pôvodného verejného obstarávania? Môžeme rokovať s uchádzačom, ktorý skončil ako druhý v poradí o znížení ceny, ak je jeho cena vyššia o viac ako 20% v porovnaní s pôvodným úspešným uchádzačom?)

- Podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke alebo žiadosti o účasť identifikoval. Je možné, aby verejný obstarávateľ použil referencie z evidencie referencií, aj keď ich uchádzač v ponuke neidentifikoval (proaktívne tieto referencie dohľadá verejný obstarávateľ)? Ako má verejný obstarávateľ postupovať, ak ide o referencie realizované pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov, ale nenachádzajú sa v evidencii referencií. Aký finančný objem referencií je akceptovateľný v kontexte ostatného rozhodnutia predsedu ÚVO? Je možné zo strany uchádzača na základe žiadosti o vysvetlenie predložiť nové referencie, ak boli niektoré referencie komisiou na vyhodnotenie ponúk spochybnené?

- Vybraní verejní funkcionári nesmú byť konečným užívateľom výhod úspešného uchádzača (ako má verejný obstarávateľ uvedené preveriť? Plánuje sa zosúladiť okruh verejných funkcionárov podľa RPVS s okruhom verejných funkcionárov podľa zákona o VO? Je potrebné osobitne odôvodňovať, ak verejný obstarávateľ žiada preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť (referencie) za obdobie dlhšie ako predchádzajúce tri roky (tovary a služby) alebo predchádzajúcich päť rokov (stavebné práce)?

- Rokovanie s úspešným uchádzačom o znížení zmluvnej ceny vo fáze pred vyzvaním na uzavretie zmluvy. Ako motivovať úspešného uchádzača, aby bol naklonený myšlienke na zníženie ceny?

- Ako sa zvažuje prehodnotiť revízne postupy vo verejnom obstarávaní?

Miesto konania
Rodinná kaviareň s galériou, kde spojíte príjemné s užitočným. Skvelé občerstvenie a krásne obrazy.
BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO
Celkom 78 € (s DPH)

Partneri

Viac