BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO

19. apríla 2024 08:45-11:00 hod

Mgr. Branislav Hudec

Pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie ako generálny riaditeľ sekcie metodiky a vzdelávania. Disponuje 18 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde pôsobil ako riaditeľ odboru verejného obstarávania. Pôsobil aj na Ministerstve financií SR (kontrola eurofondových zákaziek), a v súkromnom sektore (príprava ponúk a uplatňovanie revíznych postupov za uchádzača). Je autorom príručiek pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Mgr. Ivan Pudiš

Ivan Pudiš je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štyri roky pracoval na Úrade pre verejné obstarávanie na odbore námietok a dohľadu. Od roku 2019 pracuje na oddelení verejného obstarávania na magistráte hlavného mesta SR Bratislava, v súčasnosti ako vedúci referátu. Príležitostne sa venuje prednáškovej a školiacej činnosti. Ivan Pudiš je zároveň členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá rozhoduje o odvolaniach proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu, člen osobitnej rozkladovej komisie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a člen skúšobnej komisie Úradu pre verejné obstarávanie pre profesionalizáciu verejného obstarávania.  

Forma VIP akcia
Dátum 19. apríla 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ale aj uchádzačov a všetkých, ktorých táto problematika zaujíma

Cieľ

Pracovné raňajky v rámci ktorých sa môžete okrem výborného občerstvenia obohatiť i o veľa vedomostí a skúseností priamo s odborníkmi na verejné obstarávanie - Mgr. Branislavom Hudecomriaditeľom sekcie metodiky a vzdelávania na ÚVO a Mgr. Ivanom Pudišom - vedúcim referátu na oddelení VO na magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a kolegami z oboru VO. Budú otvorené aktuálne najväčšie sporné body novely a ako ich vyriešiť.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

organizačné zabezpečenie, bohaté raňajky
Rozsah a náplň

Zrušenie zákaziek s nízkou hodnotou a ich zlúčenie s podlimitnými zákazkami, ktoré sa budú zadávať oslovením min. 3 záujemcov cez elektronickú platformu alebo zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku

-              Limit pre zákazky malého rozsahu, na ktoré sa pôsobnosť zákona vzťahovať nebude, sa zvyšuje z 10 000 eur na 50 000 eur. Ako sa odporúča zadávať zákazky tohto typu?

-             Podlimitné zákazky musia byť zverejnené vo vestníku iba, ak ich predpokladaná hodnota bude viac ako 1 500 000 eur (stavebné práce) alebo ak sa k zákazke vzťahuje cezhraničný záujem. Ako sa bude cezhraničný záujem preukazovať?

-              Nová definícia bežnej dostupnosti, je lepšia ako tá pôvodná? Je potrebné mať v zákone osobitnú definíciu bežnej dostupnosti?

-              Vypustenie povinnosti zasielať oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu na ÚVO v prípade priameho rokovacieho konania

-              Dobrovoľnosť používania elektronickej platformy

-              Zmeny pri posudzovaní nedoplatkov na zdravotné/sociálne poistenie, nedoplatkov na daniach – možnosť samočistenia

-              Vypustenie žiadosti o nápravu, bude znamenať zrýchlenie revíznych postupov?

-              Možnosť podávať námietky pri podlimitných zákazkách na stavebné práce až od PHZ 1 500 000 eur (zvýšenie limitu z pôvodných 800 000 eur)

-              Sú pripravované zmeny spojené s nadlimitnými zákazkami dostatočné, nemohla by byť ich právna úprava efektívnejšia (stále s prihliadnutím na fakt, že budeme v intenciách smerníc o VO).

-             Protokoly ako výstupy kontroly ÚVO nahradia rozhodnutia?

-              Zníženie pokút za správne delikty (pokuty stanovené rozpätím od-do)

-              Zmeny pri kontrolách eurofondových zákaziek financovaných z Programu Slovensko

-              Nové podlimitné výnimky? Zatiaľ pribudla jediná, propagácia o činnosti ústredných orgánov štátnej správy

Miesto konania
Rodinná kaviareň s galériou, kde spojíte príjemné s užitočným. Skvelé občerstvenie a krásne obrazy.
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO
Celkom 78 € (s DPH)

Partneri

Viac