ONLINE - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov – načo nezabudnúť pri jej dopracovaní aj v roku 2022?

21. februára 2022 09:00-12:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave.  .

Forma Workshop
Dátum 21. februára 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnanci subjektov verejnej správy, štátnych fondov, obchodných spoločností verejnej správy, obcí, škôl a miest ako aj zamestnanci zriadených organizácií (rozpočtové a príspevkové organizácie) ako aj subjekty mimo sektora verejnej správy

Cieľ

Webinár sa venuje aktuálnej téme inventarizácií majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021 k času zostavenia účtovnej závierky. Rovnako sa lektor zaoberá i výkonom inventarizácie začiatkom roka 2022 s ohľadom na ukončený účtovný rok a v zmysle novelizovaného zákona. Súčasťou prezentácie je prehľad povinností v zmysle § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Webinár obsahuje niekoľko vzorových príkladov do praxe so správnymi vzormi zápisov i súpisov ako aj menovacích dekrétov, či príkazu na zostavenie inventarizácie pre použitie do súčasných rokov. Tiež sa bližšie budeme venovať inventarizovaniu pokladničnej hotovosti a cenín a problémom v praxi z pohľadu následných kontrol.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.
 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Lektor sa bližšie venuje:

-          správnosti zostavenia inventarizácie a zodpovednosti za jej vykonanie,

-          vyhotoveniu príkazu na jej vykonanie, menovaniu členov,

-          inventúre majetku, záväzkov i pohľadávok,

-          častým kontrolným zisteniam z praxe, a tiež

-          náležitostiam výstupov z inventarizácie.

 

Webinár dáva účastníkom odpovede i na otázky, a to:

 1. Čo všetko majú obsahovať inventúrne súpisy?
 2. Musí byť súčasťou inventarizácie aj základná finančná kontrola?
 3. Aké povinnosti majú členovia inventarizačnej komisie?
 4. Čo všetko požaduje zákon o účtovníctve  k zostavenie príkazu štatutára k realizovaniu inventarizácie?
 5. Aké sú časté kontrolné zistenia a ako sa im vyvarovať?
 6. Musí sa účtovať inventarizačný rozdiel?

 

Časté otázky zamestnancov v rámci kontrol sú:

 1. Kedy je možné tvoriť rezervu a kedy časové rozlíšenie?
 2. Musí sa tvorba rezervy alebo opravnej položky overiť finančnou kontrolou?
 3. Môžeme tvoriť na konci roka rezervy na rekreačné príspevky?
 4. Ktoré účty nesmú vykazovať na konci roka zostatok podľa Postupov účtovania?
 5. Musíme okrem inventúrnych súpisov zostaviť aj inventarizačný zápis z každého jedného súpisu?
 6. Postačí vykonať inventarizáciu pokladničnej hotovosti dvakrát za rok?

 

Obsah webinára:

 1. Zákonnosť inventarizácie a jej postup
 2. Prehľad povinností pri jej zostavení
 3. Upozornenia z kontrolnej praxe
 4. Otázky účastníkov

 

Bonus pre účastníkov: Vzorové šablóny – inventúrny súpis a inventarizačný zápis, príkaz na inventarizáciu, menovania i prehlásenia hmotne zodpovedných osôb

Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov – načo nezabudnúť pri jej dopracovaní aj v roku 2022?
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac