ONLINE - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní verzus osobitné podmienky zmluvy podľa nových pravidiel - aplikácia v praxi

1. júla 2022 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Seminár
Dátum 1. júla 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pokročilý
Určený pre Určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, osoby podľa § 8 ZVO - pokročilí

Cieľ

Podmienky účasti podľa § 32 až § 36 ZVO skúmajú a overujú skutočnosti z minulej činnosti záujemcov a uchádzačov, podmienky plnenia zmluvy podľa § 42 ZVO určujú požiadavky na budúce plnenie zmluvy. Môžu byť podmienky účasti požiadavkou na predmet zákazky alebo osobitnou podmienkou zmluvy ? Rozhodovacia prax v uvedenej problematike.Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zaistenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  • Zákonné ustanovenia upravujúce podmienky účasti, predmet zákazky a osobitné podmienky zmluvy, význam jednotlivých inštitútov, aplikácia v praxi
  • Posudzovanie charakteru, účelu a zákonnosti konkrétnej podmienky účasti
  • Čo sa príslušnou podmienkou (uložením povinnosti, predložením dokladu a pod.) sleduje, na aký účel má konkrétna podmienka slúžiť alebo akú skutočnosť má preukazovať, tak aby nedochádzalo k zamieňaniu jednotlivých inštitútov
  • Podmienky účasti, opis predmetu zákazky a osobitné podmienky plnenia zmluvy/podmienky plnenia zmluvy – odlišnosti z pohľadu ich zákonnej úpravy a účelu
  • Rozhodovacia prax -  napr. ÚVO č. 7876-6000/2018-OD/5 zo dňa 22. 08. 2018, Rada ÚVO č. 10930-9000/2018 z 23.10.2018, Rada ÚVO č. 6693-9000/2018 zo dňa 09. 07. 2018; rozhodnutia súvisiace, ktoré je vhodné brať v úvahu: KS Bratislava sp. zn: 2S/250/2009 - princíp transparentnosti predstavuje hlavnú zásadu pre celé verejné obstarávanie; sp. zn.: 2S/131/2011 - Výklad pojmu diskriminácia pre účely verejného obstarávania; Nejvyšší správní soud ČR sp. zn.: 2 Afs 86/2008 – 222 - Posouzení nabídek z hlediska splnění všech zadávacích podmínek předchází jejich následnému hodnocení a mnohé ďalšie.
  • Vaše problémy a otázky.
Nutné vstupné znalosti

Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
ONLINE - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní verzus osobitné podmienky zmluvy podľa nových pravidiel - aplikácia v praxi
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac