ONLINE - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu

21. mája 2024 09:00-15:00 hod

Ing. Dáša Lauková

je generálnou riaditeľkou sekcie verejného obstarávania na Ministerstve financií SR.  V rokoch 2013 až 2022 zastávala na Ministerstve financií SR  funkciu riaditeľky odboru pre centrálne verejné obstarávanie, kde okrem iného zabezpečovala centrálne verejné obstarávanie licencií pre SR a podpory k nim a centrálne  IT projekty. Poskytuje metodickú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a venuje sa aj lektorskej činnosti. Má  20 ročné skúsenosti s verejným obstarávaním s využitím všetkých postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, používaním MEAT kritérií. Odbornú spôsobilosť pre verejné obstarávanie získala v r. 2004. V minulosti realizovala centrálny nákup motorovej nafty, olejov a mazív pre Železničnú spoločnosť, a.s., neskôr zastávala riadiacu pozíciu v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., kde centralizovala nákup služieb, vrátane číselníkov v SAP, podieľala sa na nastavení elektronizácie procesu evidovania a schvaľovania faktúr a  elektronizácii požiadaviek služieb a tovarov.

JUDr. Zuzana Paľová

Je riaditeľkou odboru právnej podpory a technickej pomoci sekcie auditu a kontroly na Ministerstve financií SR. Jej pracovné  agenda je spätá s výkonom vládnych auditov fondov Európskej únie ako aj iných finančných prostriedkov poskytnutých zo zahraničia. V oblasti výkonu vládnych auditov sa špecializuje na oblasť verejného obstarávania. Má niekoľkoročné pracovné skúsenosti so  zákazkami rôzneho druhu, či už z pohľadu výkonu vládneho auditu  alebo z pohľadu realizácie zákazky. Poskytuje metodickú činnosť a poradenstvo pri výkone vládneho auditu, najmä v oblasti verejného obstarávania a niekoľko rokov sa venuje aj lektorskej činnosti. V minulosti pôsobila deväť rokov ako advokátka so zameraním na obchodné a občianske právo.  Špecializácia lektora: špecializuje sa na oblasť verejného obstarávania, najmä pri výkone vládneho auditu, právne poradenstvo so zameraním na súkromné a verejné právo. 

Forma Seminár
Dátum 21. mája 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre Verejných obstarávateľov, obstarávateľov, kontrolórov

Cieľ

Oboznámiť účastníkov semináru s pohľadom vládneho auditu na procesy a postupy v oblasti verejného obstarávania, najmä pri zákazkách zadávaných v rámci projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov  a iných zdrojov poskytnutých zo zahraničia. Ďalším cieľom školenia je oboznámiť účastníkov seminára s najčastejšími zisteniami z vládnych auditov, auditov Európske komisie a auditov Európskeho dvora audítorov. Predmetom školenia bude aj oblasť konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


POZOR! Školenie sa nebude nahrávať. Ďakujeme za pochopenie


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  1.        Úvod do problematiky seminára, základné pojmy, postavenie a zodpovednosť orgánu auditu
  2.        Výkon vládnych auditov
  3.        Pravidlá a postupy v oblasti verejného obstarávania s pohľadu verejného obstarávateľa a z pohľadu vládneho auditu
  4.        Najzávažnejšie a najčastejšie nedostatky identifikované orgánom auditu
  5.        Najzávažnejšie a najčastejšie nedostatky identifikované EK/EDA
  6.        Konflikt záujmov a indície na protisúťažné praktiky a podvody, diskusia                                                                                                    

 

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac